قرار داد های بسته شده

نمونه قراردادهای بسته شده

در ذیل، تصویر تعدادی از قرارداد های رسمی منعقد شده با پزشکان ایرانی با رعایت اصول عدم افشای اطلاعات و با هدف ارائه حسن سابقه ی و تجربه ی چندین ساله ی گروه سلامت آریان منتشر می شود.